Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

"Знаем, спортуваме играем"

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ЗА ЧИСТА ОКОЛНА

СРЕДА - 2020г.”

Тема на проекта: „Обичам природата – и аз участвам”

Име на проекта: ” Знаем, спортуваме, играем”

 


Непосредственият опит и преживявания сред природата са ценна и
необходима основа за екологичното образование на децата. Една от задачите
на възпитателно-образователната работа в детската градина е да се даде
възможност децата да влязат в контакт с околната среда и нейните
многобройни проявления, чрез всичките си сетива. Естествената среда – на
открито е мястото, на което децата учат без стрес, придобивайки ценни знания
и умения за безопасно поведение в природата,за активен спорт чрез
развлекателни действия, развиване на наблюдение, въображение, способност
да моделират развлечения от реални ситуации. Само така е възможно да се
породи чувство на уважение спрямо природната среда, да се повиши
екологичната култура и да се формира отговорно отношение към опазването и
физическото развитие на децата.
Ние, педагогическият екип на детска градина „Радост” гр.Велинград
имаме желанието и готовата идея как да го постигнем, участвайки с проект по
ПУДООС. Имаме необходимост от средства за оформяне на спортен еко- кът в
двора на детското заведение, който ще съчетае основните дейности на
децата,претворени в лудешките им детски игри.
В детска градина „Радост” гр.Велинград работи екип от педагогически
специалисти, който реализира екологосъобразни дейности с децата в
изградените кътове на открито в прекрасния двор на детската
градина,разположен сред чудесна борова гора.
Настоящият проект е насочен към идеята да се създаде спортен еко-кът,
от който децата изпитват реална нужда. Това ще позволи да бъдат създадени
условия за спорт и игра в чиста и приветлива околна среда, където децата да
усещат и се докосват ежедневно до природата, да спортуват на една мечтана
площадка сред прекрасната борова гора и се закаляват и развиват физически,
учейки се да ценят и опазват природата. В огромния двор на детската градина
са изградени интересни еко-кътове и туристически пътеки, в които децата
претворяват детските си игри, но е необходимо изграждане на забавен детски
комплекс, в който децата да спортуват. Те ще полагат грижа за почистването и
опазването му.

Създаване на детска площадка с различни идейни центрове, обединени
от едно цяло - една забавна тематична къщичка за детски игри с красиво
оформени цветни лехи и цветарници, за които децата се грижат и възпитават в
любов към растителния свят. А когато дойде време за буйни детски игри – пред
тях е толкова красивият детски спортен комплекс.
Разполагаме с достатъчно голяма площ, мотивиран екип, сили и желание
за осъществяване на детските мечти и нашите идеи.
По време на реализиране на дейностите по проекта ще се заемат и
служители на ДГ ”Радост”. Те ще се трудят доброволно, когато ще се изгражда
детската площадка, когато трябва да се поддържа, чрез плевене, почистване на
зелените площи. Чрез реализиране на проекта в съзнанието на служителите и
децата, посещаващи детската градина ще се повиши позитивната нагласа към
природата, уменията и желанията за опазване на околната среда и екологичния
начин на живот.
С изпълнението на този проект ще се осигури спокойно, сигурно и
приятно място за игра на децата сред природата, а с реализирането на
дейностите по настоящия проект смятаме, че успешно можем да съчетаем
играта с екологичното възпитание на децата.

снимки