Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

Модул 1 "Хубаво е в детската градина"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“
Модул 1 „Хубаво е в детската градина”

 

Постъпването на детето в детската градина е период,в който рязко се изменят
условията на живот и дейностите,в които то се включва.В немалко случаи възникват
неприятни чувства и отрицателни реакции,които карат детето да се чувства подтиснато
и пренебрегнато.Опитът ни показва,че на родителите им липсва яснота, те са в
неизвестност от това,което се случва в детската градина и се нуждаят от нашата помощ
за повишаване на тяхната компетентност по отношение на адаптацията на децата към
ДГ.
ИДЕЯТА ни е чрез ефективно партньорство със семейството да приложим работещ
модел за успешна адаптация и плавен преход на детето от семейната среда към
детската градина .
1. Основни цели:
1. Осигуряване на подкрепяща , интерактивна естетична и функционална среда
за развитието на здрави, жизнеспособни, социално отговорни и щастливи деца,
готови за среща с реалния свят.

2. Ефективно сътрудничество с родителите като съмишленици и участници във
възпитанието, обучението и адаптирането на детето към новата среда чрез
създаване на условия за трайното им включване в дейностите на детската
градина.
3. Организиране на дейности за създаване на положителни взаимоотношения с
новоприетите деца за безболезнено привикване към правилата и нормите на
поведение.