Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

Проект "Билките - здраве без лекарства"

Тематична  насоченост на проекта:

Природата е неизчерпаем източник на красота, радост, блага. Тя е цел, средство, условие за развитието на детската индивидуалност. Голямото богатство на билките развива у децата наблюдателността, любознателността, трупа знания у тях. Формиране и обогатяване  представите за тях, възпитаване   на положително отношение към природата и екологично и безопасно поведение.

Основните цели, която си поставихме за реализирането на проекта са:

  1. Изграждане основите на еколосъобразно поведение- формиране на любов към природата и грижливо отношение към билките.
  2. Обогатяване представите на децата на някои видове билки.
  3. Приобщаване на родителската общност за опазване на природата.
  4. Изграждане на грижливо и естетическо отношение към природата.