Facebook
ДГ "Радост"
Детска градина в град Велинград

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Обучение на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 до 3,6г., за определяне на риска от обучителни затруднения и тяхната превенция.